DOZOR

dozor 

Technický dozor  provádí autorizovaný inženýr s mnohaletou zkušeností v praxi při výstavbě velkých stavebních celků. Dohlídne Vám na to, že stavba bude realizována podle projektu a to hlavně po stránce kontroly technologie provádění a použitých materiálů. Tato činnost ve svém výsledku zajistí investorovi kvalitní provedení díla, minimum budoucích reklamací a vad, které se negativně projeví až při užívání, ale i možnou úsporu nákladů již v době realizace.

HLAVNÍ NÁPLŇ TECHNICKÉHO DOZORU

 • Seznámení s projektem, obsahem smluv mezi dodavatelem a investorem, s obsahem stavebního povolení

 • V případě výběrového řízení prostudování a posouzení nabídek dodavatelů.

 • Odevzdání staveniště zhotoviteli a zajištění zápisu do stavebního deníku.

 • Svolávání a vedení kontrolních dnů stavby

 • Dohled nad kvalitou veškerých prací a dodržení souladu těchto prací s projektovou dokumentací. Sledování způsobu a postupu provádění stavby, zejména bezpečnosti instalací a provozu technického vybavení na stavbě, vhodnosti ukládání a použití výrobků a stavebních hmot.

 • Sledování dodržování zadávacích podmínek realizace (projektová dokumentace, smlouvy, časový harmonogram, případně další požadavky investora předané v písemné podobě)

 • Odsouhlasování finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo tj. kontrola oprávněnosti zhotovitelem účtovaných položek ve vztahu k reálně vykonané práci a dodanému materiálu

 • Vedení digitální fotodokumentace stavby

 • Účast na přejímacím řízení stavby v rámci konečného předání.

 • Po kolaudaci zajistit číslo orientační a popisná a zajistit přepsání vodoměru, plynoměru a elektroměru na zákazníka.

  Rádi Vám zpracujeme konkrétní cenovou nabídku na vaši stavbu.